nemesiseaae.com Νέμεσις

Νέμεσις Ε.Α.Α.Ε.

Επιχείρηση Ανάληψης & Απόδοσης Ευθυνών

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Διαβάστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής: «Πολιτική») και ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η ιστοσελίδα nemesiseaae.com (εφεξής: «nemesiseaae.com» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα του.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@nemesiseaae.com

1. Προσωπικά δεδομένα
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.), οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας (εφεξής: «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα»).
 
2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 
3. Δεδομένα που συλλέγονται

Συλλέγουμε μόνον τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέγουμε:

α. Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, κ.λπ.).
β. Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.).
γ. Στοιχεία δραστηριότητας (π.χ. επάγγελμα).
Δεν συλλέγουμε δεδομένα από ανήλικους χρήστες και σε περίπτωσή που διαπιστώσουμε ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο προβαίνουμε στην διαγραφή τους. Τα δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.
 
4. Σκοπός συλλογής Δεδομένων

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας για να:

α. Επικοινωνήσουμε μαζί σας την επίλυση των αποριών σας.
β. Σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο.
γ. Διαχειριστούμε τον δικτυακό τόπο και τις συνδεόμενες εφαρμογές.
δ. Ζητήσετε να διαφημιστείτε από την ιστοσελίδα nemesiseaae.com.
ε. Παρέχουμε σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες που αφορούν στην χρήση του δικτυακού τόπου, χωρίς να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του κάθε χρήστη.
στ. Διατηρούμε τον δικτυακό τόπο, καθώς και τις συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες.
ζ. Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την συμμετοχή σας σε κάθε είδους προσφορά και στατιστική έρευνα που αποτελούν παραγωγή της ιστοσελίδας nemesiseaae.com.
η. Διατυπώσετε τα σχόλια σας.
 
5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας Δεδομένων

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

α. Τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, ήτοι της πώλησης υπηρεσιών ή/ και προϊόντων.
β. Την συναίνεση σας (όπου απαιτείται).
γ. Τις υποχρεώσεις της ιστοσελίδας nemesiseaae.com.
δ. Το έννομο συμφέρον της ιστοσελίδας nemesiseaae.com.
 
6. Αποδέκτες δεδομένων
Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ιστοσελίδας nemesiseaae.com, το οποίο έχει δεσμευθεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να γνωστοποιούμε δεδομένα σας στις συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας, διαχείρισης και αποστολής ενημερωτικού δελτίου, οι οποίες λειτουργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία.
 
7. Εξασφάλιση Σεβασμού Δεδομένων από τους Εκτελούντες την Επεξεργασία

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

α. Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/Ε.Ε. (GDPR).
β. Να τηρούν εχεμύθεια.
γ. Να μην στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της ιστοσελίδας nemesiseaae.com.
δ. Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
 
8. Αποστολή Δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνον εντός Ε.Ε. Δεν αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. με εξαίρεση την διαχείριση και αποστολή του ενημερωτικού δελτίου που γίνεται μέσω της Feedburner της Google και ως εκ τούτου η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας διαβιβάζεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρουμένων των κατάλληλων εγγυήσεων, όπως αυτές επιβεβαιώνονται από την συμμετοχή της τελευταίας στο Privacy Shield.

9. Διαγραφή Δεδομένων
Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα nemesiseaae.com μόνον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και τον επιχειρηματικό προγραμματισμό. Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται ενημερωτικό δελτίο από την ιστοσελίδα nemesiseaae.com και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του. Για το χρόνο διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.
 
10. Ασφάλεια Δεδομένων
Αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
 
11. Δικαιώματα και άσκηση δικαιωμάτων

Έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, ανάκλησης/εναντίωσης συγκατάθεσης. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την υποβολή με αποστολή σχετικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@nemesiseaae.com

12. Απάντηση αιτημάτων
Απαντάμε στα αιτήματα σας χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων εβδομάδων από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε, εντός της άνωθεν προθεσμίας, εάν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων τεσσάρων εβδομάδων εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η nemesiseaae.com μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).
 
13. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων/περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων
Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης Cookies στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.
 
14. Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Διεθνές, Κοινοτικό και Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/Ε.Ε. και εν γένει το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια εκάστου τόπου.
 
15. Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσης Πολιτικής
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσης, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας παρακαλούμε να διαβάζετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.
 
 
Σας ευχαριστούμε που επισκευθήκατε την ιστοσελίδα: nemesiseaae.com
 
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ιστοσελίδα nemesiseaae.com επικαιροποιήθηκε την: 02/01/2022